ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นำโดย อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี ขวัญเงิน และดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต นำโดย อาจารย์ดัสสัน เสมอเชื้อ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

           โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และดร.ณวิญ เสริญผล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งทางคณะได้จัดการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่ประเมิน (Site Visit)

              ทั้งนี้ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้ข้อมูลสถานภาพระบบการดำเนินงานระดับหลักสูตรสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาการของระบบการประเมินที่ตอบเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในเชิงกลยุทธ์ต่อไป


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2566 14:57:05

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่