คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ HR Smart ให้กับบุคลากรภายในคณะ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน จัดประชุมชี้แจงการการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ HR Smart ให้กับบุคลากรภายในคณะ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคุณนายนฤบวร ภิรมย์พลัด หัวหน้างานสารสนเทศบุคลากร และคุณธนพร เรืองเดช บุคลากร เป็นผู้ชี้แจ้งและแนะนำการใช้ระบบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยเป็นแผนระยะ 5 ปี เพื่อตอบสนองตามนโยบายส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบและเพื่อการเข้าสู่ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ ของมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยทางคณะได้ดำเนินการจัดการประชุมทั้งแบบ Online และ Onsite โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกว่า 50 คน


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2567 16:04:02

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่