คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     BCA Sharing ครั้งที่ 3/67 : “ผู้ประกอบการและนักสื่อสารมืออาชีพ ในมุมมองของ บุคลากร BCA”

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม BCA Sharing ครั้งที่ 3/67 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ (T205) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรของคณะฯ พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ เพื่อให้การบริหารงานของคณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่วางไว้ ตามสโลแกน “We Share, We need your voice and We meet and eat.” เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเพื่อเป็นการรับฟังเสียงสะท้อนจากบุคลากรภายในคณะ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านการพบเจอ พูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานคณะในครั้งนี้คือ ผู้ประกอบการและนัก?สื่อสารมืออาชีพ ในมุมมองของ? บุคลากร BCA” โดยอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้นำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาสมรรถนะจองการเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร ที่เป็นอัตลักษณ์นิสิตของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยได้นำเครื่องมือต่างๆ เข้ามาสร้างเป็นกระบวนการ ประกอบไปด้วย Knowledge Skills and Attitude และอื่นๆ เพื่อให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้นำสมรรถนะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2567 16:07:09

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่