คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน “30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล และนางสาวปกบวร พูลเกษร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน “30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ “30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์” ภายใต้สโลแกน 30 ปี แห่งการสร้างนักบริหาร นักสื่อสารและผู้ประกอบการสู่สังคม จากการนำเสนอได้เกริ่นถึงการพัฒนาของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ที่เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา จนถึงปี พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน คือคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีแผนการดำเนินงานทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. ประกวดสัญลักษณ์ 30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2. การลงพื้นที่จัดทำสื่อเพื่อระลึกถึง 30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3. นิทรรศการ 30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรเดิน-วิ่ง กิจกรรมเสวนา และการจัดคอนเสริ์ต เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือกับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

จากการนำเสนอข้อมูลดังกล่าว อธิการบดีได้แสดงความยินดีกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 นอกจากนี้อธิการบดีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ และได้อวยพรให้คณะบริหารธุริจและนิเทศศาสตร์ ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2567 16:11:24

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่