ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Management
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
  : Bachelor of Business Administration (Business Management)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
  : B.B.A. (Business Management)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   127 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ เป็นศาสตร์ที่สร้างผู้นำทางธุรกิจที่มีความสามารถในการบูรณาการความรู้อย่างมีคุณธรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในศตวรรษที่ 21
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถนำเสนอแนว ทางใหม่ ๆ ในการบริหารธุรกิจ
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะความเป็นผู้นำมีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารองค์การ
  4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศีลธรรมและสำนึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมและประเทศชาติ

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังต่อไปนี้
1.ผู้ประกอบการธุรกิจ
2.บุคลากรในภาคธุรกิจ
3.นักธุรกิจ นักการขาย นักการตลาด
4.เลขานุการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5.บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
6.บุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายวิชา
 
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่