ชื่อหลักสูตร  
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program in New MediaCommunication
 
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม : นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ชื่อเต็ม : Bachelor of Communication Arts (New Media Communication)
ชื่อย่อ : นศ.บ. (การสื่อสารสื่อใหม่)
ชื่อย่อ : B.Com.Arts (New Media Communication)
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   129 หน่วยกิต

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ปรัชญาหลักสูตร
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อกลางหรือเทคโนโลยีการสื่อสารให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของมนุษย์ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ยังจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งระดับปัจเจก ชุมชนและสังคม
 2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในทฤษฎีและหลักการทางนิเทศศาสตร์ทางด้านสื่อใหม่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลพร้อมกับสามารถวิเคราะห์วิจัยและประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
  2.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะในการเป็นผู้สร้างเนื้อหา (Content) สำหรับวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นชุมชน
  3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวินัย อดทน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับผิดชอบต่อสังคม

อาชีพที่ปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
   ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวางสามารถทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสาธารณกุศล โดยสามารถเลือกตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและสื่อใหม่โดยตรง เช่น
 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาและออกแบบข้อมูลสำหรับสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่
 2. ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ผลิตรายการ ในองค์กรสื่อมวลชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นชุมชน
 3. นักสร้างสรรค์และผลิตสื่อ
 4. ผู้ประกอบการด้านสื่อ การผลิตสื่อ หรืองานอิสระที่เกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์
 5. นักวิชาการด้านการสื่อสาร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
แผนการศึกษาและคำอธิบายรายรายวิชา

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่