คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao


1 FACULTY 1 SIGNATURE 2562

ผลการดำเนินโครงการ

1. โครงการ "การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์: การศึกษาการดำเนินโครงการบริษัทขยะจำลองแบบมีส่วนร่วมของตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
2. โครงการบริการวิชาการ MIS ค่ายเยาวชน รักษ์ดอกคำใต้ รุ่นที่ 7 "Green heart เปลี่ยนขยะให้มีค่า สู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อชุมชน
3. โครงการบริการวิชาการ พัฒนาแนวคิดสีเขียวกับผู้สูงอายุดอกคำใต้ "ความรู้ทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตอำเภอดอกคำใต้ : กรณีศึกษาตำบลหนองหล่ม
4. โครงการ การสืบสานผ้าศิลปวัฒนธรรม ผ้าทอดอกคำใต้
5. โครงการ การสร้างเนื้อหา เรื่องเล่าสาวดอกคำใต้

MIS MODEL

VDO การดำเนินโครงการ


© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่