คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำเสนอและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน “30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์” 17/3/2567 16:11:24 การบริหาร
ผู้บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กลับสู่บ้านBCA 17/3/2567 16:08:43 การบริหาร
BCA Sharing ครั้งที่ 3/67 : “ผู้ประกอบการและนักสื่อสารมืออาชีพ ในมุมมองของ บุคลากร BCA” 17/3/2567 16:07:09 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2567 16:06:00 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงการการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ในระบบ HR Smart ให้กับบุคลากรภายในคณะ 17/3/2567 16:04:02 การบริหาร
คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารฯ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันตัดสินตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี แห่งการสร้างผู้ประกอบการ นักบริหาร และนักสื่อสารสู่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 17/3/2567 16:01:42 การบริหาร
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 67 7/3/2567 16:02:57 การบริหาร
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการ ”เทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7/3/2567 16:01:47 การบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ในคราวประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2 (2/2567) 15/3/2567 12:15:09 การบริหาร
BCA Sharing ครั้งที่ 2/67 : We Share, We need your voice. 17/3/2567 15:24:47 การบริหาร
Page 1 of 63 (629 items)Prev1234567616263Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่