ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความเป็นสากล

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : ความเป็นสากล

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 19/10/2564 10:48:25 ความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือนักวิจัยอาวุโส สถาบัน Forest Research and Management Organization รวมถึงวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันในอนาคต 15/2/2564 17:50:25 ความเป็นสากล
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบและหารือคณบดีคณะคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ เกี่ยวกับงานวิจัย การวางแผนการศึกษาดูงาน การศึกษาและแปลี่ยนนักวิจัยทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงการวางแผนการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติทั้งระหว่าง 2 สถาบัน 15/2/2564 17:42:52 ความเป็นสากล
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่